Verejné vodovody a kanalizácie

Zabezpečujeme prevádzkovanie verejných vodovodov a kanalizácií v súlade so zákonom č. 442/2002.


Verejné vodovody a kanalizácie v správe našej spoločnosti

  • NSO Galanta – Cankova záhrada
  • IBV Galanta, Ulice – Nezábudková, Tulipánová, Kvetná, Palinová, Brečtanová
  • IBV Šaľa – Dostihová dráha
  • IBV Galanta - Východ
  • IBV Topoľnica - Narias
  • Obecná kanalizácia Matúškovo

Cenu za dodávku pitnej vody verejným vodovodom a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou určuje úrad pre reguláciu sieťových odvetví:

Pre poskytnutie vyjadrení k projektovým dokumentáciám je potrebné nám doručiť žiadosť o vyjadrenie s prílohami:

  • Projektová dokumentácia (časť zdravotechnika)
  • Kópia katastrálnej mapy

Protokol o skúškach vzorky vody:

Kontaktná osoba

Mgr. Ivana Sláviková
Tel.č.: 031/782 60 77
e-mail: voda@aquamont.sk